Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2008/03/04
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa
Errenteria

?

XENPELAR. Sobre este célebre bertsolari existe una amplia bibliografía que copiamos de la de Jon Bilbao:
Petrirena Recondo, Juan Francisco ("Sempelar") (1.835-1.869):

- Berso berriac (12 estrofas. Comienza: Verso berriyac jartzen / erain naiz habian / predicatzera nau / Euscal erriyan). Irún: Valverde, S.d.

- Berso berriac Jesu-Cristores Pasiuari jarriac (15 estrofas. Comienza: Fedeco eguía bat / cantuco moduan / cer pena pasa zuan / Jesus-ec munduan). Azpeitia: P. Martínez, S.d

- Bertzo berriak. Sempelarr"er jarriak. Balentin Berrio Otxoa, Elorryo"ko seme ta Tonkin"go Obispo Jaunaren bizitza, 1.861"-garren urtian. Santu guztien egunean, Zenturian martirizatua (24 estro garbia (13 estrofas. Comienza: Docena bat verso berri / gaztien consologarri / nere mingaña sano dan arte / nai nituzque jarri)

- Berso berriac. Mutil zarraren ventaja egui eta garbiac (13 estrofas. Comienza: Docena bat berso berri). Durango: Elosu, S.d

- Bertzo berriac. Mutill-zarraren bentaja egui eta garbiyac (13 estrofas. Comienza: Docena bat berso berri / gaztien consalagarri / nere mingaña sano dan arte / nai nituzque jarri). Guernica: Goitia y Hormaechea, S.d.

- Verso berriac. Sempelarrec jarriac (18 estrofas. Comienza: Comeni diran berso berriac / esplicatu albanitza / aditutzia desio duen / eman diot itza). Durango: F. Elosu, S.d.

- Berso berriac. Sempelarrec jarriac (18 estrofas. Comienza: Comeni diran berso berriac / esplicatu albanitza). Guernica: Goitia y Comp., S.d.

- Berso berriac. Sempelarrec jarriac (18 estrofas. Comienza: Comedi diran berso berriac). Tolosa: E. López, S.d.

- Berso berriac. Sempelarrec jarriac (14 estrofas. Comienza: Milla pasatu bederatzireun da / anda seigarren urtea / dama bateri pensatutzen det / berso berriac jartzia). Rentería: Vda. Valverde (1.906).

- Bertzo berriak. Sempelarr"er jarriak. Balentin Berrio Otxoa, Elorryo"ko seme ta Tonkin"go Obispo Jaunaren bizitza, 1.861"-garren urtian. Santu guzien egunean, Zenturian martirizatua (24 estrofas. Comienza: Milla zortzireun ta irurogeta / zaspigarren urtian / Kristo zerutik jetxi zanetik / onerañoko bitartian). Guernica: A. de Goltia y Com., S.d.

- Berso Berriac. Sempelarrec jarriac Dioscodoc bere alabari lepoa quendutaco bicitza Santa Barbari (18 estrofas. Comienza: Santa Barbara zure bizitza / cantuz bear det zabaldu). Durango: Elosu, S.d

- Verso berriac. Sempelarrec jarriac. Tonquineco Obispo jaunaren bicitza, Valentin Berriochoa Centurian martirizatua 1.861 garren urtian: Santu gucien egunean, Elorrioco natural (24 estrofas), S. l., 1.881.

- Verso berriac. Sempelarrec jarriac. Tonquineco Obispo jaunaren bicitza, Valentin Berriochoa Centurian martirizatua 1.861 garren urtian Santu Gucien egunean, Elorrioco naturala (24 estrofas). Donostiya: Juan Osés, S. d

- Verso berriac. Sempelarrec jarriac. Tonquineco Obispo jaunaren bicitza. Valentin Beriochoa Centurian martirizatua 1.861 garren urtian Santu gusien egunean, Elorrioco naturala (24 estrofas. Comienza: Milla zortzireun iruroguei ta / sazpigarren urtian). Irún: B. Valverde, S. d.

- Berso Berriac, Sempelarrec jarriac. Tonquineco Obispo jaunaren bicitza Valentin Beriochoa Centurian martirizatua 1.861-garren urtean Santu gucien egunean, Elorrioco naturala (24 estrofas). Rentería Vda. de Valverde, S. d.

- Betiri-Sanx (8 estrofas. Comienza: Betiri Sanxeren berriric / Aspaldi ez cen deus handiric)" en Neurtiztarien gudua. Saraco bestan. 1.874. Bayonne (1.874).

- Kanta zarrak (8 estrofas. Comienza: Iya guriak eguindu / badegu zeñek aguindu). Irún: Vda. de B. Valverde, S.d.

- San Joseren zazpi dotoren versoac (26 estrofas. Comienza: Diversiyo polit bat / buruan det pasa / iruditzen zat dala / chit ondo dan gauza). Donostia: Pozo, S.d.
San Joseren zazpi doloreen versoac. Durango: Elosu, E.d.

- San Joseren zazpi doloreen versoac (26 estrofas. Comienza: Diversiyo polit bat / buruan det para / iruritzen zat dala / chit ondo dan gauza). Irún: B. Valverde, S.d

- San Joseren zazpi doloren versoac (26 estrofas. Comienza: Diversio polit bat / Buruan det pasa / Iruritzan sat dala / Chit ondo dan gauza). Tolosa: Andrés Gorosabel, 1.854.

- Senpelar"en bertsuak. Errenderi : Makazaga, S.d. Jauregui, L.: "Xenpelar Bertsolaria. Bizitza ta bertsoak". Zarautz, 1.958.


| Herriko plaza, 1 - 20100. Telefonoa: 943 449600, Faxa: 943 449650 | © Errenteriako Udala · Ayuntamiento de Errenteria